Järjestelmiesi uusi paras kaveri, joka kasvattaa kunnossapidon kuntoa

Nykyaikaisessa verkostomaisessa kunnossapidossa toiminnanohjausjärjestelmän integroitavuus eri järjestelmiin on elintärkeää. Integroimalla kunnossapitojärjestelmä muihin yrityksen toimintaa ohjaaviin tietojärjestelmiin saadaan automatisoitua monia aikaa vieviä tiedon syöttö- ja siirtoprosesseja sekä varmistettua tiedon luotettava liikkuminen eri järjestelmien välillä.

Suunnittelemme integraatiot huolellisesti yhdessä asiakkaan kunnossapito- ja IT-henkilöstön kanssa. Integraatioissa hyödynnämme vikasietoista, auditoitavaa ja helposti monistettavaa VincitESB -palveluväyläratkaisua.

Integraatiokokonaisuuteen sisältyy neljä palvelua erilaisiin tarpeisiin:

  • ERP-integraatiot
  • Taloushallinnon integraatiot
  • Automaatio- ja koneseurantajärjestelmiin integroituminen
  • Ulkoistetun kumppanin järjestelmiin integroituminen

Tutustu palveluihin tarkemmin alta!

ERP-integraatiot

VincitEAM -kunnossapitojärjestelmä voidaan integroida yrityksen käytössä olevaan ERP-järjestelmään tarvittavin osin. ERP-integraatiot mahdollistavat kunnossapidon tietojen ja tapahtuminen siirtymisen automaattisesti jatkokäsiteltäväksi yrityksen ERP-järjestelmään. Olemme toteuttaneet integraatioita laajasti käytössä oleviin toiminnanohjausjärjestelmiin kuten SAP ja Dynamics AX. ERP-integraatioissa hyödynnämme VincitESB -palveluväyläteknologiaa, joka varmistaa tietojen luotettavan ja auditoidun siirron kunnossapitojärjestelmän ja ERP-järjestelmän välillä.

 

 

Taloushallinnon integraatiot

Integroimalla VincitEAM taloushallinnon järjestelmään vähennetään aikaa vievää ja virhealtista manuaalista työtä sekä mahdollistetaan tiedon saatavuus ja käsiteltävyys useissa järjestelmissä.

VincitEAM -järjestelmän integroinnilla eri taloushallinnon järjestelmiin varmistetaan tarvittavien taloushallinnon tapahtumien automaattinen kirjaus ja siirto tarvittaviin järjestelmiin. Tapahtumat voivat liittyä esimerkiksi ostotilausten laskunkäsittelyyn tai kunnossapitoasentajien tuntikirjauksiin. Olemme toteuttaneet monia vaativia VincitEAM -järjestelmän integraatioita useisiin eri taloushallinto- ja hankintajärjestelmiin.

 

 

Automaatio- ja koneseurantajärjestelmät

VincitEAM voidaan integroida vaivattomasti useisiin erilaisiin automaatio- ja laiteseurantajärjestelmiin. Integraatioiden tavoitteena voi olla esimerkiksi koneiden käyntiaikatietojen hyödyntäminen ennakoivassa kunnossapidossa tai koneiden vikatilannetietojen automaattinen siirtyminen kunnossapidon toiminnanohjaukseen. Dataa voidaan myös yhdistellä useista eri järjestelmistä tarvittavin osin. Koneseurantaintegraatiolla mahdollistetaan siirtyminen IoT-tyyppiseen ajatteluun ja toimintamalliin kunnossapidon toiminnanohjauksessa.

 

 

Ulkoistetun kumppanin järjestelmät

VincitEAM integraatiopalvelut mahdollistavat nykyaikaisen verkostoituneen kunnossapidon tarjoamalla integroitumismahdollisuuden ulkoistetun kunnossapidon kumppanin järjestelmään. Asiakkaan oma kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmä voidaan näin integroida kunnossapidon palvelutoimittajan omaan toiminnanohjausjärjestelmään, jolloin ulkoistetun kumppanin tapahtumakirjaukset siirtyvät automaattisesti organisaation omaan kunnossapidon toiminnanohjausjärjestelmään. Kumppani-integraatioiden avulla kaikki ajantasainen tieto ulkoisen toimittajan tekemistä toimenpiteistä on reaaliajassa nähtävissä keskitetysti omassa kunnossapitojärjestelmässä.

 

 

© VincitEAM 2024